Allesoverseks.be is eigendom van Sensoa, President Building, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen.

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het is een vzw, een organisatie zonder commerciële doeleinden.

Meer over Sensoa

Gebruik

Allesoverseks.be is bedoeld voor mensen vanaf 15 jaar.

Sensoa streeft ernaar om alle informatie zo actueel, relevant, juist, volledig, begrijpelijk en nauwkeurig mogelijk te houden.

Omdat we streven naar begrijpelijkheid en nauwkeurigheid, kiezen we voor duidelijk en expliciet taalgebruik, niet om te provoceren, maar om alles bij naam te noemen en niet te verhullen.

Allesoverseks.be heeft een informatief karakter en biedt geen vervanging voor een doktersbezoek.

Sensoa probeert technische onderbrekingen te voorkomen. We kunnen niet garanderen dat we daar volledig vrij van zijn. Wel zullen we er steeds naar streven deze zo snel mogelijk op te lossen.

Sensoa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ontstaan door het gebruik van zijn websites of door de informatie die erop staat, met inbegrip zonder beperking: alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op uw computersysteem, apparatuur of programma's.

Gebruik naam en logo

Sensoa behoudt zich uitdrukkelijk de intellectuele eigendoms- en andere rechten voor op zijn naam en logo, alsook op de namen en de logo’s van zijn websites.

Het is uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de merknamen en logo's zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sensoa.

Sensoa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik of bedrieglijk gebruik van zijn naam of logo’s.

Hyperlinks en verwijzingen

Via (hyper)links wordt doorverwezen naar andere websites en informatiebronnen die door derden beheerd worden.

We kunnen geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites en informatiebronnen. De links worden ter aanvullende informatie aangeboden.

Sensoa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (on)rechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud.

Sensoa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door inbreuken op de wet op de handelspraktijken door vermelde externe webshops.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op de websites te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits bronvermelding, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Gebruik bijvoorbeeld volgende zin "delen van deze tekst werden overgenomen van Allesoverseks.be".

Deze toestemming geldt niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Stuur hiervoor een mail naar communicatie@sensoa.be.

Sensoa behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie.

Geschillen

Heeft u een klacht over onze dienstverlening, vul het klachtenformulier op sensoa.be in. We gaan na wat uw klacht is en wat er gebeurd is. Binnen de 10 werkdagen ontvang je een antwoord op je klacht.

Vereist de klacht meer onderzoekswerk, dan wordt u hiervan verwittigd. We beschouwen een klacht als afgehandeld als deze naar behoren en in de lijn van de klacht beantwoord is of als u ons een seintje geeft dat het in orde is.

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze sites of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.

Raadpleging van deze websites houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Bij het gebruik van deze site aanvaardt u bovenstaande voorwaarden.

Bescherming van persoonsgegevens

Ons cookie- en privacybeleid geeft aan welke cookies Allesoverseks.be gebruikt en waarom dit gebeurt en hoe we omgaan met persoonlijke gegevens.

Bekijk ons cookie- en privacybeleid